NJS Generalforsamling

Generalförsamlingen är föreningens högsta beslutande organ. Generalförsamlingen håller ordinarie möte vart fjärde år och som regel växelvis i de fyra länderna. Vid behov kan Nordiska styrelsen kalla till ett extraordinarie möte med Generalförsamlingen.

Protokoll fra Generalforsamling 2010